Policy Trafiksäkerhet - El-Force

Trollhättan

Kontakta oss

Vänersborg

Kontakta oss

Uddevalla

Kontakta oss

Välj en sida

Trafiksäkerhetspolicy för El-Force

Denna trafiksäkerhetspolicy är godkänd av El-Force företagsledning och gäller från och med den 1 Juni 2019. Med detta upphör alla tidigare trafiksäkerhetspolicys att gälla inom El-Force. El-Force arbetar systematiskt med att identifiera och reducera de risker våra anställda kan utsättas för vid resor i tjänsten. Företagsledningen äger rätt att uppdatera/revidera trafiksäkerhetspolicyn utifrån vid var tid gällande förutsättningar.

 1. Kommunikation och uppföljning

Vid nyanställning av personal skall trafiksäkerhetspolicyn gås igenom.  Trafiksäkerhetspolicyn skall finnas tillgänglig för all berörd personal som kör företagets fordon eller eget fordon i tjänsten.

 

 1. Tillämpning av policyn

Trafiksäkerhetspolicyn skall följas vid all färd i företagets fordon och gäller vid framförande av alla trafikförsäkringspliktiga fordon, såsom personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped eller truck. För ej trafikförsäkringspliktiga fordon, t.ex. cykel, utformas lokala regler med denna trafiksäkerhetspolicy som grund.

 

 1. Övergripande om policyn

El-Force strävar i alla lägen efter att förebygga risker för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten.  Våra kunder, samarbetspartner och allmänheten skall uppleva att vårt uppträdande och beteende i trafiken bidrar till en säkrare och på flera sätt bättre trafikmiljö där El-Force uppfattas som en förebild.

 

 1. Företaget

Närmaste chef skall säkerställa att all berörd personal delges Trafiksäkerhetspolicyn. Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom de tillbud och olycksfall som våra anställda utsatts för vid körning i tjänsten. Vidta eventuella åtgärder för att reducera uppkomsten av tillbud och olyckor. Vid signal om akut trötthet eller sjukdom hos förare vidta lämpliga åtgärder. Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla sig a jour om gällande lagar och förordningar.

Tillse att våra uppdrag/transporter planeras så att vi inte bryter mot gällande lag och förordning eller vår policy. Tillse att hänsyn tas till faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek. Tillse att det finns förutsättningar att utrustning som transporteras i bilen, verktyg, material, hundar eller motsvarande, kan fastsättas och transporteras utan risk för skada eller risk att störa förare vid inbromsning/kollision. Säkerställa att vinterdäck för Nordiskt klimat används under perioden då vinterdäck används. Tillse att bil inte blir ”överlastad”. (Ex. Lista i bil på hur mycket utrustning den ska ha. Bilen skall vara kontrollvägd med den utrustning som finns i bil så att föraren ges möjlighet att ha kontroll på hur mycket marginal det finns innan bilen överlastas. Information om detta skall finnas tillgänglig i fordonet). I ”görligaste mån” tar hänsyn i tas till arbetstidernas förläggning, med hänsyn till ”hemresa” efter arbetet. (arbete avslutas så nära kl. 06.00 som möjligt). Följa upp att trafiksäkerhetspolicyn efterlevs samt utforma rutiner och förhållningssätt för trafiksäkerheten

 

 1. För den anställde

Föraren skall alltid ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten med för uppgifter lämpligt fordon. Följa lagar och föreskrifter för trafiken. Ta ett eget ansvar för att vara utvilad vid arbetspassets början. Vara uppmärksam på signaler om trötthet eller sjukdom som gör att fordonet inte kan framföras på ett trafiksäkert sätt. Vid akut trötthet eller sjukdom meddela sin närmaste chef. Hålla fordonet i ett trafiksäkert och representativt skick. Följa trafikregler och lagaranpassa hastigheten till trafiksituationen, väder och trafikmiljö i övrigt. Sträva efter att planera resan så att det finns god tidsmarginal. Sträva efter ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon (tillämpa 3-sekundersregeln; d.v.s. alltid hålla ett tidsmässigt avstånd till framförvarande fordon på 3 sekunder) Använda kommunikationsutrustning, såsom kommunikationsradio, mobiltelefon, datakommunikation på ett trafiksäkert sätt. Tillse att det inte finns lösa föremål i fordonet som kan störa eller skada förare eller passagerare vid inbromsning eller kollision. Följa gällande viktbestämmelser för fordonet. Vara sprit- och drogfri. Skyndsamt till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor.

  Kontaktinformation

  0521-570 180
  terenzio@elforce.se