Policy Arbetsmiljö - El-Force

Trollhättan

Kontakta oss

Vänersborg

Kontakta oss

Uddevalla

Kontakta oss

Välj en sida

El-Force Arbetsmiljöpolicy

 

Policy & Syfte

Det ligger i företagets intresse att, samtidigt som vår verksamhet håller en hög kvalitét och drivs under ekonomiska former, upprätthålla hög standard på vår arbetsmiljö.

El-Force ska alltid uppfylla det krav som lagstiftning och myndigheter ställer på vår arbetsmiljö.

En bra arbetsmiljö innebär att El-Force blir mer attraktiv som arbetsgivare, personalen trivs och ingen riskerar sin hälsa samt att arbetet kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Alla medarbetare ska kunna känna trygghet i sitt arbete och få det stöd som behövs för att uppnå och upprätthålla en god arbetsmiljö samt kunna påverka sin arbetsmiljö.

El-Force målsättning är att alla anställda skall må bra och utvecklas i företaget.

 • God arbetsmiljö bidrar till kvalitét, trivsel och effektivitet i företaget.
 • Vi vill att samtliga medarbetare i El-Force ska uppleva en god arbetslivskvalitet. Det omfattar både fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden.
 • Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande samt utvecklande genom förebyggande insatser som exempelvis utbildning eller andra åtgärder.
 • I rehabiliteringsarbetet beaktas möjligheter till omplacering och arbetsprövning inom företaget.

Riktlinjer (Minimum Standards)

I El-Force sker en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan med de fackliga organisationerna.

Varje operativ chef skall ha en uppgiftsfördelning för arbetsmiljön delegerad från närmast högre chef. Innan en uppgiftsfördelning sker skall den operativa chefen ha uppnått tillräcklig kompetens. Med uppgifterna skall följa tillräckliga resurser och befogenheter.

Chefer och skyddsombud skall för sina roller ha en relevant kunskapsnivå inom arbetsmiljö. De som inte når upp till denna nivå skall snarast ges möjlighet till utbildning.

Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i samverkan med de anställda och lokala skyddsombud alternativt regionala skyddsombud. Frågor av övergripande natur behandlas centralt i utsedda grupper.

Varje medarbetares utveckling skall planeras och stödjas. Arbetsmiljöarbetet utformas på ett sådant sätt att olycksfall och arbetssjukdomar kan förebyggas liksom att sjukfrånvaron hålls på en låg nivå.

Vid förändringar i arbetsmiljön exempelvis större schemaomläggningar, byte av arbetsutrustning/redskap, arbetsrutiner etc. skall samverkan ske med arbetstagare och skyddsombud.

Inom företaget skall det finnas kunskap om arten och omfattningen av riskerna med verksamheten samt de skyddsåtgärder som behövs. Risker i arbetet skall undersökas och bedömas systematiskt. Det kan göras genom dagliga undersökningar, skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Företaget skall också förvissa sig om och följa upp att de anställda har god kunskap om riskerna i det arbete de utför.

Lokal samverkan

Det ligger i företagets intresse att så mycket som möjligt av det löpande arbetsmiljöarbetet bedrivs som en del av den löpande verksamheten. Det ger korta och snabba beslutsvägar.

På alla orter där El-Force är verksam ska därför arbetsmiljöarbetet bedrivas lokalt i samverkan med de fackliga representanterna. Lokala samverkansmöten ska genomföras och bör i normalfallet hållas med ca 1 månads mellanrum.

(Beroende på vilken omfattning och typ av verksamhet som bedrivs på aktuell enhet kan annan överenskommen intervall vara aktuell men dock inte överskrida ett kvartal.)

De lokala samverkansmötena protokollförs efter den struktur som HR har gett direktiv om. Dessa protokoll sparas löpande på enhetens/regionens/affärområdets arbetsyta på intranätet.

Arbetsmiljöplaner, riskanalyser samt protokoll från lokala samverkansmöten följs upp av närmsta chef  på arbetsmöten.

Ansvarsfördelning

 • VD ansvarar alltid för att företaget följer arbetsmiljöpolicys och riktlinjer samt utfärdade lagar och avtal. VD ansvarar även för att uppgiftsfördelning genomförs i organisationen.
 • Operativa chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet utförs enligt El-Force policy och riktlinjer samt enligt lag och avtal.
 • VD ansvarar för att det finns en framtagen process för arbetsmiljöarbetet samt stödjande dokumentation.
 • Alla medarbetare ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, att inte endast följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontaktinformation

  0521-570 180
  terenzio@elforce.se