Policy Affärsetik - El-Force

Trollhättan

Kontakta oss

Vänersborg

Kontakta oss

Uddevalla

Kontakta oss

Välj en sida

El-Force Affärsetikpolicy

 

Syfte 

Syftet med vår affärsetiska policy är att klargöra hur El-Force ser på etiska frågor kring affärsverksamhet samt vilka skyldigheter våra medarbetare har att följa denna policy.  Policyn är baserad på företagets värderingar, vision och etiska kod.

 

Allmänt 

El-Force följer gällande lagar och kollektivavtal. Det är El-Force ledning som ytterst säkerställer att rutiner och riktlinjer finns för att skydda våra medarbetare. Hot och risker för våra medarbetare kan även utgöra risker för företagets externa rykte samt vår interna företagskultur.

 

Standards för affärspraxis 

Vi arbetar med affärspartners som bedriver verksamhet på ett sätt som är kompatibelt med El-Force värderingar och etiska kod.  Försäljning av företagets tjänster och produkter och köp av produkter och tjänster från leverantörer ska endast ske på grundval av kvalitet, prestanda, pris, värde och/eller till fördel för företaget och aldrig på grundval av att ge eller ta emot incitament i form av kontanta medel, gåvor, underhållning eller favörer i någon annan form.

 

Vi bedriver vår verksamhet med respekt för, och tar hänsyn till, samhällets bästa och vidtar åtgärder för att minimera eventuell negativ påverkan som beror på vår verksamhet. Vi eftersträvar aktivt att minska företagets övergripande inverkan på miljön, vilket vi åstadkommer genom hantering av avfall, fordonsutsläpp och energiförbrukning.  El-Force har ett stort samhällsansvar och samhälleligt engagemang. Vi visar detta på flera olika sätt, till exempel; välgörenhet, sponsring av samhällsprojekt.

 

Ömsesidig tillit och förtroende mellan El-Force och våra kunder är mycket viktigt. Alla medarbetare ska eftersträva att kontinuerligt leverera service av hög kvalitet samt uppfylla kundernas förväntningar genom att förutse eller beakta förändrade kund- behov.  Alla affärstransaktioner inom El-Force ska bygga på normala affärsprinciper om ”armlängds avstånd”. Det innebär att prissättning samt andra avtalsvillkor ska vara lika försvarliga som de villkor som oberoende parter kan förväntas godta.

 

Alla leverantörer har rätt att behandlas rättvist och alla potentiella leverantörer ska ha en rimlig möjlighet att sluta avtal med El-Force. Vår policy är att betala våra leverantörer i tid i enlighet med avtalade affärsvillkor. Vi sätter upp höga standards för våra leverantörer som stämmer överens med våra egna värderingar och etiska kod.

 

Korruption uppstår när en person begär, tar emot eller accepterar ett erbjudande om en otillbörlig fördel eller belöning på grund av sin befattning eller uppdrag. I allmänhet är en fördel felaktig, och därmed otillbörlig, om den kan påverka, eller uppfattas påverka, mottagarens förmåga att fatta välgrundade och objektiva affärsbeslut.  El-Force tar tydligt ställning mot mutor och korruption i alla dess former och följer samtlig lagstiftning avseende korruption.

 

Alla kontanta medel, gåvor eller representationsgåvor som ges av El-Force, eller för El-Force räkning, och som är avsedda att påverka någon att agera till vår favör, leder till disciplinåtgärder som ytterst kan leda till uppsägning eller avsked för berörd medarbetare. Detta omfattar både den person som ger en otillbörlig fördel och den som tar emot en otillbörlig fördel.

 

Gåvor eller underhållning kan bara erbjudas en tredje part om dessa följer sedvanlig affärspraxis samt har ett rimligt värde och inte kan tolkas som ett incitament för att göra affärer. Om något är oklart ska man vända sig till närmaste chef eller någon i företagsledningen för råd.

 

Medarbetarna får inte ta emot gåvor, pengar eller underhållning från tredjeparts-organisationer eller individer i de fall då det rimligen kan anses påverka affärstransaktionerna. Gåvor som inte är triviala eller har ett lågt värde ska returneras.

 

 

Konfidentialitet

Sekretess 

Anställda i El-Force får inte använda konfidentiell information som inhämtats genom deras anställning för personlig vinning och inte heller vidarebefordra sådan information till tredje part under eller efter anställningen. Konfidentiell information är antingen information som specifikt beskrivs som konfidentiell eller som på annat sätt är uppenbart konfidentiell genom de omständigheter som omger den.

 

Sekretessen omfattar all information som är okänd för allmänheten och inkluderar, men är inte begränsad till, affärsplaner, marknadsföring, försäljningsprogram, produktutvecklings-program samt information om fusioner och förvärv. Varje medarbetare ska vara införstådd med vikten av att alla handlingar och all utrustning förvaras säkert och oåtkomligt för obehöriga. Den information som den anställde har tillgång till under sin anställning får ej kopieras, delas, raderas eller på annat sätt lämna företaget.

 

Termen konfidentiell information inkluderar inte information som är offentlig eller information som den berörda individen är skyldig att uppge i enlighet med lagstiftningen.  Alla medarbetare samt konsulter undertecknar sekretessförbindelse.

Kontakt med media

Ingen medarbetare får ta kontakt med eller kommunicera med någon medlem av press eller media i El-Force namn såvida inte skriftligt tillstånd har getts.  Kontakt med media hänvisas alltid till VD.

Sociala medier

Medarbetare som deltar i sociala nätverk på webbplatser eller i grupper som har någon koppling till eller hänvisar till El-Force , förväntas uppträda på ett sätt som stämmer överens med El-Force värderingar, etiska kod, policys och riktlinjer. Medarbetarna måste därför säkerställa att företaget inte utsätts för juridiska risker eller renommérisker genom sitt agerande i dessa forum.

 

Konkurrenter och företagsstyrning 

El-Force kommer alltid att konkurrera på ett rättvist och etiskt sätt. Att nå framgång i konkurrensen bygger på att vi erbjuder ett bra värde och hög servicekvalitet. Vi ska inte tala nedvärderande om våra konkurrenter. När vi kommer i kontakt med konkurrenter ska medarbetarna aldrig diskutera konfidentiell information och inga försök ska göras att på ett olämpligt sätt ta reda på konkurrenternas affärshemligheter eller någon annan konfidentiell information. Medarbetarna får inte publicera, diskutera eller dela med sig av affärs- och prisstrategier till konkurrenter, ens indirekt, eller vidta åtgärder eller använda förfaranden som skulle kunna strida mot den lagstiftning som är tillämplig för den aktuella verksamheten.

 

El-Force följer fullt ut all relevant lagstiftning och agerar i enlighet med lokala riktlinjer och förordningar, vilket inkluderar riktlinjer och förordningar som är branschspecifika och styr vår verksamhet. Alla chefer i El-Force ska känna till alla relevanta lagar och förordningar samt har skyldighet att inhämta juridiska eller andra expertråd när så är tillrådligt.

 

 

All redovisningsdokumentation måste tydligt identifiera affärstransaktionernas verkliga innehåll, tillgångar och skulder i enlighet med relevanta krav i förordningar, redovisnings-principer och lagstiftning. Ingen dokumentation och inga bokföringsposter får vara falska, förvrängda, ofullständiga eller undanhållas.  All rapportering måste vara korrekt och fullständig och i alla väsentliga avseenden följa policys och förfaranden för redovisning. Ingen medarbetare får felaktigt uppge eller medvetet förvanska information för personlig vinning eller av något annat skäl.

 

Uppförandekoder

Diskriminering och trakasserier 

I El-Force tolereras ingen form av kränkande särbehandling d.v.s. mobbning, diskriminering eller trakasserier av något slag. Alla medarbetare ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt gentemot alla medarbetare ska präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. I El-Force strävar vi efter mångfald.

Intressekonflikter

Alla medarbetare är skyldiga att undvika affärsmässiga, finansiella eller andra direkta eller indirekta intressen eller relationer som står i konflikt med företagets intressen eller som splittrar medarbetarens lojalitet gentemot företaget. Alla aktiviteter som kan leda till en sådan konflikt måste undvikas och avslutas, om det inte finns ett ledningsbeslut på att aktiviteten inte anses vara oetisk eller olämplig, eller äventyrar integriteten samt försämrar företagets rykte eller ställning.

Uppdrag eller arbete utanför El-Force

Som anställd i El-Force förväntar vi oss att alla medarbetare presterar fullt ut på arbetet och därmed bidrar till företagets framgång. Generellt tillåts inte arbete eller uppdrag i konkurrerande verksamhet, vare sig det är avlönat eller oavlönat.  Heltidsanställda medarbetare i El-Force ska i förväg inhämta godkännande från VD avseende anställningar eller uppdrag utanför El-Force (i enlighet med policys och kollektivavtal).

Alkohol och Droger 

Användande av alkohol under arbetstid är inte tillåtet.  Vid intern och extern representation gäller en restriktiv syn på alkohol.  Detta gäller även vid representation i utlandet.  Företaget accepterar ingen form av droganvändning, vare sig på arbetet, eller utanför arbetet. Samtliga medarbetare ska vara medvetna om att slumpmässiga drogtester kan förekomma.

Att representera El-Force

Att arbeta i El-Force innebär att alla medarbetare representerar värderingar som upprätthåller respekt och värdighet för våra medmänniskor. Det innebär att man som anställd i företaget skall vara medveten om att hur man agerar på fritiden kan ge återverkningar dels på företaget och dels på förutsättningar att sköta det egna arbetet. Det innebär exempelvis att vi inte besöker anläggningar som kan reflektera negativt på företaget, exempelvis inrättningar som säljer sexuella tjänster eller ansluter sig till sammanhang som kan vara kriminella.

 

Rapportering 

Vid de fall medarbetare upptäcker någon form av missförhållanden vill vi att det rapporteras till närmaste chef. Det kan handla om bedrägerier, falska påståenden, stöld, trakasserier, diskriminering etc.

Ansvar & konsekvens 

Företagets chefer är ansvariga för att ge stöd och vägledning i att integrera etiska normer i vårt dagliga arbete samt ansvarar för att samtliga medarbetare känner till denna policy.  Samtliga medarbetare måste följa de riktlinjer som anges i företagets affärsetiska policy samt söka vägledning vid behov.

 

Eftersom El-Force har som mål att upprätthålla hög etisk standard i den verksamhet vi bedriver tolereras inte någon form av praxis som inte stämmer överens med företagets riktlinjer och policys. Om en medarbetare avsiktligt eller av vårdslöshet, bryter mot denna affärsetiska policy kan det leda till disciplinåtgärder och ytterst till rättsliga åtgärder.

Revidering 

VD ansvarar för att årligen pröva informationen, vid behov uppdatera den samt informera medarbetarna om uppdateringen

    Kontaktinformation

    0521-570 180
    terenzio@elforce.se